Нашата програма за лечение

За нашата програма

Програмата използва високопрагов модел на лечение и рехабилитация, който дава изключително добри резултати при лечението на зависимости. Висок процент от участниците, завършили програмата на БИЛАНИ запазват трайна ремисия. В центъра се използват утвърдени психологически инструменти, терапевтични подходи и алгоритми за лечение на зависимости. Това не е заведение за психично здраве, болница или поправителен дом. Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ е академия, в която „студентите“ научават по-добър начин на живот, чрез осигуряване на подкрепяща среда, в която хората разбират защо са били зависими и им се помага, да разработят всички инструменти, за да останат чисти, и да живеят здравословен и щастлив живот. В рамките на програмата на Терапевтичен център за лечение на зависими БИАЛНИ участниците променят своите деструктивни нагласи, поведение, ценности и начин на живот.

Цел на програмата

Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.
Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите – знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема    (училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.)
Редуциране на свързаните със зависимостта от психоактивни вещества социални и здравни последствия чрез изграждане и устойчиво развитие на достъпна, ефективна, балансирана и интегрирана система за рехабилитация и социална реинтеграция
Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване
Промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност
Достигане и поддържане на добро ниво на медицинско и социално функциониране, респективно успешна социална реинтеграция на клиентите
Ограничаване от риска от разпространение на кръвно полово предавани инфекции
Намаляване на криминогенните прояви, свързани със злоупотребата с наркотични вещества

Етапи

Ако Вие или Ваш близък искате да се справите с някаква зависимост, програмата на БИЛАНИ може да Ви помогне. Промяната може наистина да настъпи. Практическите инструменти и психо-социалната рехабилитация в БИЛАНИ са доказано ефективни за подкрепа и поддържане на успешна промяна в живота!  
EТАПИ на програмата в Терапевтичен център за лечение на зависими „БИЛАНИ“:

Първи етап:
Консултация и оценка на потребностите;
Подписване на Терапевтичен договор;
Настаняване в Терапевтичен център за лечение на зависими „БИЛАНИ“ в район Банкя.  

Втори Етап:
Адаптация към програмата;
Изграждане на доверителни отношения между членовете на екипа и участниците;
Включване на участниците в групова и индивидуална терапия;
Включване на участниците в ежедневните дейности в програмата;
Работа по поддръжка на мотивацията на участниците за промяна;
Изработване и извеждане на механизми за справяне във високо рискови ситуации водещи до рецидив;
Тренинг в социални умения;
Създаване и възвръщане на спортни навици и здравословен начин на живот;
Подготовка за завършване на програмата;

Трети Етап:
Ресоциализация:
при необходимост  настаняване в наблюдавано жилище в гр. София и посещаване на дневен център на програма БИЛАНИ;
Оказване на съдействие за завършване на образование и/или повишаване на квалификацията, както и съдействие за намиране на работа.

Четвърти  Етап:
Проследяване:
След успешното завършване на третия етап, на участниците се предоставя възможност да посещават безвъзмездно Дневния Център на Програма „БИЛАНИ“ и индивидуално консултиране за неопределен период от време или когато имат нужда.
Проследяването се извършва с посещения в Дневния Център, с индивидуални срещи, по телефона и/или онлайн, когато е възможно.

Защо Билани

Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ е създаден през 2011 г., за да отговори на острата нужда от специализирани места за лечение на зависими. Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ е пълноправен член на Европейската Федерация на Терапевтичните общности (ЕFTC), в която участват около 70 организации от 27 европейски страни.

Екипът на програмата се състой от психолози, психиатри, сътрудници социални дейности и работа със зависимости, консултанти с личен опит. Всички те мотивирани от благородната кауза да бъдат в помощ и подкрепа на зависимите.

Програмата работи активно и с близките и семействата на участниците.

13 години опит

Доказани резултати

Вие сте важен

Първокласен екип

Нуждаете се от помощ?

Ние сме насреща и ще ви отговорим възможно най-скоро.
Наберете сега +359 893 685 999 или попълнете формата за контакт и ни изпратете електронна поща

    Scroll to Top