Лечение на наркомания, алкохолизъм, хазартна и интернет зависимост.

БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!

БИЛАНИ е първата по рода си терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимости, тя е създадена от бивши зависими и от утвърдени специалисти в областта на психологията и психиатрията.
Самите те, преминали през ужаса на зависимостите, вече предават своя опит и познания на всички, които искат да продължат живота си ……. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ.

БИЛАНИ е терапевтична общност специализирана в лечение на наркомания, лечение на алкохолизъм, лечение на зависимост към други психо-активни вещества, както и лечение на инетернет и хазартна зависимости.
Програмата на Терапевтична общност БИЛАНИ използва високоструктуриран модел на лечение на наркомании, лечение на зависимости. Работи в съответствие със стандартите за добра терапевтична практика, при спазване на местното и международното законодателство, спазвайки принципите на анонимност и конфиденциалност за зависимите и техните семейства.
В процеса на лечение на наркозависими, лечението на алкохолно зависими, както и в лечението на хазартна и интернет зависимост, екипът работи постоянно и с близките и семействата на зависимите. Регулярно се организират срещи за подкрепа и насоки.

Къща БИЛАНИ е първата по рода си терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на наркомания, алкохолизъм, хазартна и интернет зависимост, тя е първата по рода си терапевтична общност създадена изцяло от бивши зависими (наркозависими и алкохолозависими), завършили квалификационни курсове и обучителни програми в тази област. Самите те, преминали през ужаса на зависимостите, вече предават своя опит и познания на всички, които искат да продължат живота си ……. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ.

Рехабилитационната програма в БИЛАНИ има за цел да възстанови и запази устойчиви психологическите и социалните дейности на участниците в нея.

Голяма част от оздравителния процес в „Билани”е отделен за осъзнаване значимостта на автономизацията при развитието на индивидуалните способности.
Програмата на „Билани”е базирана на Drug-free модела на терапевтичните жилища. Програмата в центъра е изградена на базата на оздравителния процес за период от 9 месеца. Различни психологически изледвания, базирани на медицински проследявания за промените в мозъка през този период, са доказателство, че времевият фактор позволява на клиентите да усвоят поведенчески модели и по-адаптивни стратегии за справяне. Социалните дейности и семейният живот се стабилизират чрез подкрепата и структурата на програмата.
Една от основните дейности на програмата БИЛАНИ са мотивационните интервенции. Мотивацията играе важна роля в решението на хората да променят поведението си и употребата на вещества. Тя е състояние на готовност за промяна, което може да бъде повлияно от подходяща терапевтична интервенция. Клиентите са различно мотивирани и състоянието им на мотивация се променя с времето и с обстоятелствата. Доказано е ,че мотивацията на човек може да бъде повлияна от това какво е отношението към него от страна на средата, в която живее. Програмата използва високоструктуриран модел на лечение. Тя работи в съответствие със стандартите за добра терапевтична практика и с принципите на анонимност и конфиденциалност за клиентите и техните семейства.

ПРОГРАМА БИЛАНИ

– Първи етап: Рехабилитация- настаняване в къща БИЛАНИ в район Банкя,
с.Клисура. за период от 9 месеца.
– Втори Етап: Ресоциализация – настаняване в защитено жилище в гр. София и
посещаване на дневен център на програма БИЛАНИ с продължителност 5
месеца
– Трети Етап: Проследяващ с продължителност 6 месеца
* Навършени 18 години
* Подписване на договор за участие в програмата
– Психологично консултиране
– Индивидуална и групова терапия
– Тренинг – социални умения
– Спорт и развлекателни дейности
– Групи за подкрепа и насоки на близки на зависими
– При необходимост: Психиатрично наблюдение
Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

  • interviu-volen

Volen Paskov Interview

February 9th, 2021|0 Comments

  • alcoholic-310x150

Alcoholism

May 8th, 2015|0 Comments

The group of alcoholism includes any abuse of alcoholic beverages and alcoholic disease /chronic alcoholism, alcohol toxicomania/.

The group includes: acute alcoholic drunkenness /episodic and by habit/; systematic abuse without created dependence to alcohol and the […]

  • article_11735_thema89-310x1501

Addiction

May 8th, 2015|0 Comments

When we talk about drug addiction we have to make a clear separation between physiological and psychological addiction.
We talk about physiological addiction when the body protests due to the stopping of the drug. Withdrawal symptoms […]

BILANI – TOGETHER WE CAN!

Therapeutic community for psycho-social rehabilitation and re-socialization of people with alcoholic, gambling and internet addictions!

BILANI is one of a kind therapeutic community created entirely by former addicts, who graduated qualification courses and educational programs in this field. They themselves have been through the horror of addictions and now pass on their experience and knowledge to everyone who wants to keep their life….FREE and INDEPENDENT.
BILANI`s rehabilitation program aims to restore and maintain stable psychological and social activities of its participants.
Much of the healing process in BILANI is concentrated towards understanding the importance of autonomisation in the development of individual skills. Member of the European Federation of Therapeutic Communities.
BILANI`s program is based on the drug-free model of the therapeutic residences.
BILANI`s program is based on the healing process with duration of 9 months.
The different psychological researches, based on medical observations of the changes in the brain in this period, prove that the time factor allows the clients to learn behaviors and more adaptive coping strategies. The social activities and family life become more stable through the support and the structure of the program.
One of the main activities in the BILANI program is the motivational interventions.
Motivation plays an important role in people`s decision to change their behavior and the use of substances. It is a state of readiness for change, which can be influenced by appropriate therapeutic intervention. The clients are motivated to a different extent and their state of motivation changes in time and circumstances. It is proven that a person`s motivation can be influenced by what is the attitude towards him by the environment in which they live.
The program uses highly structured model of treatment. It works in accordance with the standards for good therapeutic practice and the principles of autonomy and confidentiality for the clients and their families.

PROGRAM BILANI

– First stage: Rehabilitation – accommodation at the BILANI house in the Bankya area, the village of Klisura, for a period of 9 months
– Second stage – Re-socialization – accommodation at a protected home in Sofia and attendance of a day center of BILANI`s program for a period of 5 months
– Third stage – monitoring for a period of 6 months
*18 years of age
*Signed contract for participation in the program
The group therapy is in several therapeutic models:
*Groups for psycho-dynamic therapy
*Cognitive-behavior therapy
*Prevention of relapse
*Coaching of social skills
*Interactive groups
*Focus groups
Protection of public health by limiting and denying of use and substance abuse, promotion of healthy lifestyle, raise awareness among parents, teachers, citizens and the public about drug use.

LATEST NEWS

  • interviu-volen

Volen Paskov Interview

February 9th, 2021|0 Comments

  • alcoholic-310x150

Alcoholism

May 8th, 2015|0 Comments

The group of alcoholism includes any abuse of alcoholic beverages and alcoholic disease /chronic alcoholism, alcohol toxicomania/.

The group includes: acute alcoholic drunkenness /episodic and by habit/; systematic abuse without created dependence to alcohol and the […]

  • article_11735_thema89-310x1501

Addiction

May 8th, 2015|0 Comments

When we talk about drug addiction we have to make a clear separation between physiological and psychological addiction.
We talk about physiological addiction when the body protests due to the stopping of the drug. Withdrawal symptoms […]