– Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.

– Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите – знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема    (училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.)

– Редуциране на свързаните със зависимостта от психоактивни вещества социални и здравни последствия чрез изграждане и устойчиво развитие на достъпна, ефективна, балансирана и интегрирана система зарехабилитация и социална реинтеграция

– Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване

– Промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност

– Достигане и подържане на добро ниво на медицинско и социално функциониране, респективно успешна социална реинтеграция на клиентите

Ограничаване от риска от разпространение на кръвно полово предавани инфекции

– Намаляване на криминогенните прояви, свързани със злоупотребата с наркотични вещества

ПРОГРАМА БИЛАНИ

– Първи етап: Рехабилитация- настаняване в къща БИЛАНИ в район Банкя,
с.Клисура. за период от 9 месеца.
– Втори Етап: Ресоциализация – настаняване в защитено жилище в гр. София и
посещаване на дневен център на програма БИЛАНИ с продължителност 5
месеца
– Трети Етап: Проследяващ с продължителност 6 месеца
* Навършени 18 години
* Преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол
* Диагностицирана зависимост
* Оценка на здравословното състояние от лекар
* Подписване на договор за участие в програмата
* Консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза
– Психологично консултиране
– Индивидуална и групова терапия
– Тренинг – социални умения
– Спорт и развлекателни дейности
– Групи за подкрепа и насоки на близки на зависими
– При необходимост: Психиатрично наблюдение
Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.