Цели на програмата

  • Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.
  • Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите – знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема    (училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.)
  • Редуциране на свързаните със зависимостта от психоактивни вещества социални и здравни последствия чрез изграждане и устойчиво развитие на достъпна, ефективна, балансирана и интегрирана система за рехабилитация и социална реинтеграция
  • Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване
  • Промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност
  • Достигане и поддържане на добро ниво на медицинско и социално функциониране, респективно успешна социална реинтеграция на клиентите
  • Ограничаване от риска от разпространение на кръвно полово предавани инфекции
  • Намаляване на криминогенните прояви, свързани със злоупотребата с наркотични вещества